PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de producten en/of diensten van de VOF h.o.d.n. SMG Interior hierna te noemen: SMGInterior.nl  In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Policy bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door producten en/of diensten van SMGInterior.nl te gebruiken en deze Privacy Policy te accorderen, gaat u akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker (u) heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en/of diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan SMGInterior.nl te verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft SMGInterior.nl aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Door gebruik te maken van producten en/of diensten van SMGInterior.nl verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;
  2. voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren;
  3. voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau;
  4. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;
  5. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of
  6. indien u een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft SMGInterior.nl een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • naam
  • bedrijfsgegevens
  • e-mailadres
  • IBAN
  • NAW-gegevens
  • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
  • motivatiebrief
  • naam
  • telefoonnummer
  • indien u één van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) technische meetgegevens/ informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, MAC-adres, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Doeleinden

SMGInterior.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de SMGInterior.nl nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan SMGInterior.nl  evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij SMGInterior.nl  hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van SMGInterior.nl  dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door SMGInterior.nl zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden kan een verwerker ingeschakeld worden met wie wij te allen tijde een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

SMGInterior.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. SMGInterior.nl zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Profilering en Cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens gebruiken wij cookies.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Links van derden

Op de websites van SMGInterior.nl  zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SMGInterior.nl  kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

De verstrekte persoonsgegevens blijven in beginsel bewaard zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. Daarna zullen wij de gegevens automatisch vernietigen, behoudens wettelijke bewaartermijnen. Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan SMGInterior.nl. email: info@smginterior.nl

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging / Datalek

SMGInterior.nl  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@smginterior.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SMGInterior.nl, dan kunt u deze richten aan SMGInterior.nl, Vereniging 1, 3311 SB te Dordrecht, tel: 0782032007 of per e-mail: info@smginterior.nl